X-linked značenje

X-linked označava genetski poremećaj, bolest ili karakteristiku koja se prenosi putem X hromozoma. X hromozom je jedan od dva polnih hromozoma koji određuju pol osobe (ženski pol ima dva X hromozoma, dok muški pol ima jedan X i jedan Y hromozom). Kada je genetski poremećaj X-linked, to znači da se mutacija tog gena nalazi na X hromozomu i može se prenositi sa generacije na generaciju. Žene imaju dva X hromozoma, pa ako na jednom od njih postoji mutacija, drugi X hromozom može nadoknaditi nedostatak normalnog gena, te žene često pokazuju blaže simptome bolesti. Muškarci, sa samo jednim X hromozomom, su veći nosioci ovog tipa poremećaja. Ako muškarac ima mutirani gen na svom X hromozomu, nemaju drugi X hromozom koji bi mogao da nadoknadi nedostatak normalnog gena. Zbog toga su muškarci sa X-linked nasleđenim poremećajima obično izloženiji ozbiljnijim simptomima i većem riziku za razvoj bolesti. Primeći ćete da je uobičajeno da su X-linked bolesti češće kod muškaraca nego kod žena, jer pola XX ženskih hromozoma obično nadoknađuje mutaciju. Ipak, važno je napomenuti da neke X-linked bolesti mogu uticati i na žene, posebno ako recesivni geni nisu uključeni.

Komentari